diumenge, 12 d’abril de 2015

Dialectes catalans

Aquestes són les característiques dels següents dialectes catalans:

Balear: Dins del dialecte balear hi ha altres dialectes: el mallorquí, el menorquí, l'eivissenc i el formenter. Cadascun pertany a la seva illa. Aquestes són algunes característiques:

 • B/V: es diferencien els dos sons: ball/vall
 • Neutres finals: la vocal final dels mots esdrúixols no es pronuncia: histori(a)
 • R a final de paraula: no es pronuncia mai: ma(r), co(r)
 • TL: es fa servir en comptes de TLL: batle-batlle, espatla-espatlla
 • Present Indicatiu: la 1ª persona no canvia: jo cant, jo dorm. La 1a persona de ser és som.
 • Articles: en lloc dels articles (el, la, els, les) s’utilitzen els articles salats: es, ets, sa , ses, s' . Excepcions: el cel, el món, la mar, a la fresca.
 • Verbs antics: es conserven formes verbals antigues que altres dialectes del català han perdut com duim 'duem', duis-dueu, duit-dut, fuit-fugit, deim-diem ,deis-dieu...
 • Imperfets de subjuntiu: es mantenen les antigues desinències/ terminacions a la 1a conjunció: -às, -assis: cantàs -cantassis
- Central: Dins d'aquest es troben més dialectes: el septentrional o de transició,el barceloní, el tarragoní, el xipella i el salat. Aquestes són algunes característiques:

 • Vocalisme tònic amb set vocals (a, i, u, e/o obertes i tancades).
 • Canvis de vocals: o àtona passa a u (c[u]lom).
 • No hi ha diferència entre b oclusiva i v labiodental.
 • Emmudiment de sons oclusius finals: camp, alt, tomb.
 •  Possessius: meva, teva...
 • Pronoms febles: formes reforçades davant verb: em pentinaré.
 • Present indicatiu: jo cant[u].
 • Increment incoatiu: -eix: parteix.
- Nord-occidental: S'hi inclouen més dialectes: el ribagorçà, el benasquès, el pallarès, el tortosí i el lleidatà. Aquestes són algunes característiques:
 • La a i e inicials de mot es neutralitzen en [a], tot i que no en tot el territori.
 • La o àtona inicial de mot es diftonga en [aw] en part del territori.
 • La a final pot passar a [ɛ] e oberta o [e] e tancada i, més rarament, a [o] o.
 • La a final de la 3ª persona del singular de qualsevol temps verbal es pronuncia com [e] e tancada: (ell) torna.
 • Hi ha cinc vocals àtones ,perquè també tenen la e i la o tancades. No tenen la vocal neutra ni neutralitzen o/u àtones en u: passar, besar, posar
 • La a final àtona es pronuncia e oberta terre
 • Utilitza Lo,Los en comptes de El,Els. No s'usen els articles personals En,Na: lo Pere, la Núria.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada